Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Niburg Pallets BV gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Hoogeveenseweg 2 te 7776 RP Slagharen.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

 • Niburg Pallets: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, namelijk Niburg Pallets BV, gevestigd te Hoogeveenseweg 2 te 7776 RP Slagharen;
 • Koper/wederpartij: de wederpartij van Niburg Pallets;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Niburg Pallets en koper/wederpartij;
 • Producten: pallets en overige door Niburg Pallets te leveren producten.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Niburg Pallets en een koper/wederpartij of consument waarop Niburg Pallets deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Niburg Pallets, voor de uitvoering waarvan door Niburg Pallets derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper/wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Het door de koper/wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Niburg Pallets en de koper/wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Niburg Pallets niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Niburg Pallets in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Niburg Pallets zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Alle aanbiedingen geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Niburg Pallets om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 3. Niburg Pallets kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper/wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen , dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op gegevens waarop Niburg Pallets beschikt tijdens het uitbrengen daarvan. Gewijzigde omstandigheden geven Niburg Pallets het recht deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst, dan wel prijzen aan te passen.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen, zijn, voor zover niet anders is aangegeven, in Euro (€) en exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, emballage, fust, kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen prijs is overeengekomen, zal de op het moment van levering geldende prijs van de verkoper bepalend zijn.
 5. De koper/wederpartij zal Niburg Pallets schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. De koper/wederpartij zal aan Niburg Pallets voorts alle gegeven en bescheiden verschaffen die zij nodig heeft voor het bewijs dat de pallets en/of producten in een andere staat dan Nederland zijn geleverd. De koper/wederpartij vrijwaart Niburg Pallets voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven door de koper/wederpartij van het bepaalde in dit artikellid.
 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Niburg Pallets daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding, tot stand, tenzij Niburg Pallets schriftelijk anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Niburg Pallets niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 8. Niburg Pallets is bevoegd om tot zekerheid voor de nakoming van financiële verplichtingen van de koper/wederpartij vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang te maken, dan wel verdere uitvoering geeft.

Artikel 4 – Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper/wederpartij van Niburg Pallets derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Niburg Pallets dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien Niburg Pallets gegevens behoeft van de koper/wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de koper/wederpartij deze juist en volledig aan Niburg Pallets ter beschikking heeft gesteld.
 3. Levering vindt plaats vanaf de vestigings-of laadplaats van Niburg Pallets. Indien is overeengekomen, dat het vervoer door of vanwege Niburg Pallets zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats. De producten worden alsdan getransporteerd op risico van de koper/wederpartij. Wanneer de zaken door of vanwege Niburg Pallets voor de koper/wederpartij worden opgeslagen bij Niburg Pallets of derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken zijn opgeslagen en is het risico van de zaak voor de koper/wederpartij. De koper/wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper/wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Niburg Pallets gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de koper/wederpartij.
 4. Niburg Pallets heeft het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen te laten verrichten door derden.
 5. Niburg Pallets is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen af aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de koper/wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Niburg Pallets zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De koper/wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Niburg Pallets gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Niburg Pallets bevoegde persoon en de koper/wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Niburg Pallets op en is voor de koper/wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Niburg Pallets een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren producten.
 8. Indien de koper/wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Niburg Pallets gehouden is, dan is de koper/wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Niburg Pallets daardoor direct of indirect ontstaan.
 9. Indien Niburg Pallets met de koper/wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Niburg Pallets niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de koper/wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op ander gronde die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 10. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de koper/wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW (“Algemene Voorwaarden”) gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Niburg Pallets alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Niburg Pallets rustende verplichting ingevolgde de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5 – Opschorting, ontbinden en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Niburg Pallets is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • De koper/wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst Niburg Pallets ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper/wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • De koper/wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien voor de vertraging aan de zijde van de koper/wederpartij niet langer van Niburg Pallets kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Niburg Pallets gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Niburg Pallets bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van Niburg Pallets kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Niburg Pallets op de koper/wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Niburg Pallets de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Niburg Pallets tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de koper/wederpartij toerekenbaar is, is Niburg Pallets gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de koper/wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Niburg Pallets gerechtigd de overeenkomst terstond en met direct ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de koper/wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Niburg Pallets, zal Niburg Pallets in overleg met de koper/wederpartij, zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de koper/wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Niburg Pallets extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan koper/wederpartij in rekening gebracht. De koper/wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Niburg Pallets anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de koper/wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper/wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Niburg Pallets vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Niburg Pallets op de koper/wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de koper/wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedmaakte producten, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd integraal aan de koper/wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Overmacht

 1. Niburg Pallets is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper/wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Niburg Pallets is niet verplicht tot vergoeding van schade welke de koper/wederpartij hierdoor heeft geleden.
 2. Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Niburg Pallets geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Niburg Pallets niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Niburg Pallets of van derden daaronder begrepen. Niburg Pallets heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Niburg Pallets zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Niburg Pallets kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Niburg Pallets ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Niburg Pallets gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper/wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Betaling en incassokosten

 1. Nadat tussen de koper/wederpartij en Niburg Pallets een overeenkomst is gesloten, zal de koper/wederpartij contant bij de aflevering betalen of zal Niburg Pallets de wederpartij factureren voor het overeengekomen bedrag of een deel daarvan, indien dit als zodanig is overeengekomen. De factuur dient door de koper/wederpartij bij vooruitbetaling binnen veertien dagen of bij nabetaling binnen veertien dagen voldaan te worden, zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden in Euro, tenzij op de factuur anders is aangegeven, in welk geval Niburg Pallets het recht om koersverschillen door te berekenen aan de koper/wederpartij.
 3. Indien de koper/wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper/wederpartij van rechtswege in verzuim. De koper/wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval deze wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper/wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Niburg Pallets heeft het recht de door de koper/wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente ten tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Niburg Pallets kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper/wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Niburg Pallets kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De koper/wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Niburg Pallets verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de koper/wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper/wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Niburg Pallets echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke executiekosten zullen eveneens op de koper/wederpartij worden verhaald. De koper/wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8 – Annulering

 1. Een reeds gesloten overeenkomst kan slechts geschieden met schriftelijke instemming van Niburg Pallets en tegen vergoeding van minimaal 50% van de afgesproken prijs. Deze betaling geschiedt bij wijze van schadevergoeding en onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde.
 2. Indien de koper/wederpartij de bestelde producten niet in ontvangst wenst te nemen, is zij niettemin gehouden tot betaling van de overeengekomen vergoeding.
 3. Onverminderd hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, behoudt Niburg Pallets zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst te vorderen alsmede volledige vergoeding van de schade te eisen.
 4. De koper/wederpartij vrijwaart Niburg Pallets voor eventuele aanspraken van derden ten gevolg van het in dit artikel bepaalde.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Niburg Pallets in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Niburg Pallets totdat de koper/wederpartij alle verplichtingen uit de met Niburg Pallets gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. De koper/wederpartij erkent voorzover nodig dat zij in opdracht van Niburg Pallets de geleverde producten heeft opgekweekt. Indien en voor zover de zaakvorming niettemin ten gunste van koper/wederpartij zou strekken, verbindt de koper/wederpartij zich bij deze de eigendom van de nieuwe producten bij voorbaat aan Niburg Pallets over te dragen, op grond waarvan zij deze producten reeds bij deze bij voorbaat aan Niburg Pallets levert, hetgeen Niburg Pallets bij deze aanvaard.
 3. Indien en voor zover de in lid 2 bedoelde overdracht niet effectief mocht zijn, verbindt de koper/wederpartij zich om de nieuwe producten bij voorbaat aan Niburg Pallets te verpanden, op grond waarvan zij deze producten thans reeds bij voorbaat aan Niburg Pallets verpandt, hetgeen Niburg Pallets aanvaardt, waarbij de koper/wederpartij instaat voor de verpandbaarheid van deze producten en voor haar bevoegdheid over deze producten te beschikken, dit vrij van beperkte rechten.
 4. Door Niburg Pallets geleverde producten, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper/wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te verzwaren.
 5. De koper/wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Niburg Pallets veilig te stellen.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper/wederpartij verplicht om Niburg Pallets daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 7. De koper/wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Niburg Pallets ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Niburg Pallets gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de koper/wederpartij zich er jegens Niburg Pallets bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 8. Voor het geval Niburg Pallets zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper/wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Niburg Pallets en door Niburg Pallets aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Niburg Pallets zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 10 – Onderzoek, reclames en garanties

 1. De koper/wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper/wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 3 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Niburg Pallets. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Niburg Pallets te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Niburg Pallets in staat is adequaat te reageren. De koper/wederpartij dient Niburg Pallets in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de koper/wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper/wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper/wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Niburg Pallets de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door de koper/wederpartij, ter keuze van Niburg Pallets, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper/wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de koper/wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Niburg Pallets te verschaffen, tenzij Niburg Pallets anders aangeeft.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Niburg Pallets daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper/wederpartij.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Niburg Pallets aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Niburg Pallets is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Niburg Pallets is uitgegaan van door of namens de koper/wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Niburg Pallets aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Niburg Pallets beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Niburg Pallets is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Niburg Pallets is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Niburg Pallets aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Niburg Pallets toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper/wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Niburg Pallets is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Niburg Pallets of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 – Risico overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper/wederpartij over op het moment waarop producten aan de koper/wederpartij in de macht van de koper/wederpartij worden gebracht.

Artikel 13 – Vrijwaring

 1. De koper/wederpartij vrijwaart Niburg Pallets voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Niburg Pallets toerekenbaar is.
 2. Indien Niburg Pallets uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper/wederpartij gehouden Niburg Pallets zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper/wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Niburg Pallets, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Niburg Pallets en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper/wederpartij.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Niburg Pallets de auteursrechten en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de door Niburg Pallets gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, etc. Deze gegevens en de rechten daarop blijven te allen tijde eigendom van Niburg Pallets ongeacht of aan Niburg Pallets voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

Artikel 15 – Toepasselijk recht, vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Niburg Pallets en de koper/wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Tenzij dwingende rechtskeuze zich tegen deze bepaling verzet, zullen alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de rechtsverhouding tussen Niburg Pallets en de koper/wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zwolle.
 4. Van toepassing is steeds de laatst bij de Kamer van Koophandel onder nummer ……………… gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Niburg Pallets.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.